Srimath Srirangam Andavan Ashramam

New -- Upanyasams conducted at Sri Paduka Vihara Bhavanam Annanagar Chennai
About Paduka Vihara Bhavanam

Part 2 - Recitations by Srimath Andavan

These recitations are made available thru the Ashramam. CD's are available for purchase. Please send a contribution as Acharyan sambavanai, as a gesture to the Chennai ashramam or in the USA/Canada to Ramanuja Mission.

Aalavandar Slokas Sri Ramanujar's Gadhya Thrayam Swamy Desikan's Sri Paaduka Sahasram Sundara Kaandam Swamy Desikan's Stotrams
Sri ChatuslokiSaranagathi GadhyamPrasthawa PaddhathiSankshepa RamayanamSri Hayagreeva Stotram
Sri StotraratnamSri Ranga GadhyamSamaakya PaddhathiSri Rama Avathara GattahaSri Bhagavaddyana Sopaanam
Ashramam SlokasSri Vaikunta GadhyamPrabhaawa Paddhathi 1Sri Sita VivaahaaSri Dasaavathara Stotram
Sambhavanai KramamPrabhaawa Paddhathi 2Sarga 1Sri Stuthi
Ashramam ThaniansSamarpana PaddhathiSarga 2 (1-30)Sri Sudarshanaashtakam
Prathiprasthanna PaddhathiSarga 2 (31-68)Sarga 3Sri Shodashaayudha Stotram
Adhikaara Parigraha PaddhathiSarga 4Sri Daya Shatakam
Abhisheka Paddhathi Sarga 5Sri Nyaasa Thilakam
Niryaathanaa PaddhathiSarga 6Sri Nyaasa Vimshati
Vaithaalika PaddhathiSarga 7Sri Devanayaka Panchaashat
Sringaara PaddhathiSarga 8Sri Mahaveera Vaibhavam
Sanchaara PaddhathiSarga 9Sri Vairaagya Panchakam
Pushpa PaddhathiSarga 10Sri Varadaraja Panchashati
Paraaga PaddhathiSarga 11
Naada Paddhathi Sarga 12Sri Bhoostuthi
Naada Paddhathi2 Sarga 13Sri Saranagathi Deepika
Rathna Saamaanya PaddhathiSarga 14Sri Godhaa Stuthi
Bahurathna PaddhathiSarga 15Sri Dehaleesha Stuthi
Padhmaraaga PaddhathiSarga 16Sri Gopalavimsathi
Mukthaa PaddhathiSarga 17Sri Garuda Dhandakam
Marathaka PaddhathiSarga 18Sri Garuda Panchashat
Indraneela PaddhathiSarga 19Sri Nyaasa Dasakam
Bhimba Prathibimb PaddhathiSarga 20Sri Achyutha Satakam
Kanchana PaddhathiSarga 21Sri Vegasethu Stotram
Shesha PaddhathiSarga 22Sri Ashta Bhujanga Shatakam
Dwandhva PaddhathiSarga 23Sri Abhideesthavaha
Sannivesha PaddhathiSarga 24Sri Kaamaasikaashtakam
Yanthrikaa PaddhathiSarga 25Sri Paramartha Sthuthi
Rekhaa PaddhathiSarga 26Sri Yathiraaja Sapthathi
Subashitha PaddhathiSarga 27Sri Desika Mangalam ;
Prakeerna PaddhathiSarga 28
Chitra PaddhathiSarga 29
Nirvedha PaddhathiSarga 30 Sarga 31
Phala PaddhathiSarga 32
Sarga 33
Sarga 34
Sarga 35
Sarga 36
Sarga 37
Sarga 38
Sarga 39
Sarga 40
Sarga 41
Sarga 42
Sarga 43
Sarga 44
Sarga 45
Sarga 46
Sarga 47
Sarga 48
Sarga 49
Sarga 50
Sarga 51
Sarga 52
Sarga 53
Sarga 54
Sarga 55
Sarga 56
Sarga 57
Sarga 58
Sarga 59
Sarga 60
Sarga 61
Sarga 62
Sarga 63
Sarga 64
Sarga 65
Sarga 66
Sarga 67
Sarga 68
Sarga 69